English

Česká sklářská společnost

ČESKÁ SKLÁŘSKÁ SPOLEČNOST

je dobrovolná odborná organizace, která sdružuje individuální a kolektivní členy sklářských oborů, bižuterie a oborů; příbuzných, včetně jejich dodavatelů. Řídí se stanovami, registrovanými 26.3.1993 MVČR. Má více než padesátiletou tradici.
Stanovy ČSS ve formátu MS Word

Předseda

Ing. Petr Beránek
Pod Hvězdárnou 210/5
415 01 Teplice
tel. +420 417 570 389
mobil +420 777 798 593
e-mail: chairman@czech-glass-society.cz

Místopředseda

Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc
Náměstí ČVs. legií 365 
532 10 Pardubice 
tel. +420 466 037 166
mobil +420 739 657 156
e-mail: ladislav.koudelka@upce.cz

Vědecký tajemník

Prof. Ing. Aleš Helebrant CSc.
VŠCHT - ÚSK,
Technická 5
166 28 Praha 6
tel. +420 220 444 022
fax. +420 220 444 350
mobil +420 737 340 102
e-mail: ales.helebrant@vscht.cz

Sídlo sekretariátu

Sekretariát České sklářské společnosti
Arbesova 66a
466 04 Jablonec nad Nisou
mobil: 777 302 977
e-mail: mailto:matura.kokonin@seznam.cz

ČINNOST ČSS

Rozvíjí tvůrčí aktivity,schopnosti a znalosti svých členů. Vyvíjí činnost na poli sklářské vědy, výzkumu, techniky, technologie, péče o životní prostředí, sklářské historie, umění, sklářského školství a v dalších směrech.
Její činnost se řídí stanovami, schválenými MV pod čj. VS/1-19748/93. Ve své činnosti je zaměřena zejména na:

  • pořádání odborných konferencí, seminářů, přednášek, odborných kurzů a školení,
  • klubovou činnost, 
  • péči o odborný tisk a vlastní ediční činnost, 
  • pořádání soutěží a udílení ocenění
  • konzultační, poradenskou a normalizační činnost 
  • pořádání tématických zájezdů, studijních pobytů a stáží členů. 
ČLENSTVÍ V ČSS
  • Individuální členství 
  • Individuálním členem se může stát každý občan ČR, který se ztotožňuje s posláním ČSS a chce se na něm aktivně podílet. Členem se může stát rovněž občan cizího státu  
  • Kolektivní čenství 
  • Kolektivním členem se může stát pobočka ČSS, právnická osoba - firma, ústav podporující cíle ČSS 
FINANČNÍ PROSTŘEDKY, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A HOSPODAŘENÍ
Základními finančními prostředky ČSS jsou
            a) příspěvky individuálních a kolektivních členů
            b) dotace a příspěvky Českého svazu VTS případně jiných orgánů, organizací a nadací
            c) příjmy z vlastní odborné činnosti.
Výše ročního členského příspěvku činí:

            u individuálního člena, člena výtvarné sekce a člena pobočky Kč 400, u důchodců a studentů  Kč 200
           u kolektivního člena (podnikatelských. subjektů) s 1 zaměstnancem Kč 400, do 25 zaměstnanců Kč 5000, od 26 do 250 zaměstnanců Kč 10 000, nad 250
            zaměstnanců  Kč 20 000,- . U ostatních kolektivních členů (škol, muzeí a pod.) 1 000,- Kč   

Roční členský příspěvek je splatný nejdéle do 30. 4. běžného roku. 

Při nezaplacení členského příspěvku může výbor pozastavit členovi výhody vyplývající z členství na dobu až 1 roku. Při opakovaném neplnění této povinnosti jej může zbavit členství.
Finnanční prostředky slouží k ekonomickému zajištění činnosti ČSS podle schváleného rozpočtu vždy na jeden kalendářní rok.
Právo disponovat finančními prostředky mají pouze volené orgány  a jimi pověření pracovníci na základě podpisového práva.
účet ČS č.900937309/0800
ČLENSTVÍ V NÁRODNÍCH A MEZINÁRODNÍCH  ORGANIZACÍCH