Česká a slovenská konference o skle 2022 / The Czech and Slovak Conference on Glass 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi informovat vás o tom, že Česká a slovenská konference o skle, plánovaná na 12.–13. listopadu 2020 v Praze, byla přesunuta na rok 2022. Věřím, že přesunutí, které bylo vynuceno vnějšími okolnostmi, nezpůsobí nikomu žádné problémy a povede nakonec k setkání, které svou kvalitou všechny účastníky uspokojí.

Za organizační výbor konference

Ondrej Gedeon

 

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME / DETAILS IN PREPARATION

Česká a slovenská konference o skle je tradiční konferencí, jejímž cílem je zprostředkovávat společenská a odborná setkávání mezi členy České a Slovenské sklářské společnosti a dalšími zájemci o sklářskou tematiku. V rámci svého odborného programu představí hlavní směry sklářského výzkumu a vývoje a poskytne platformu pro komunikaci mezi skláři z akademické i průmyslové sféry. Součástí konference bude i společný program s Asociací sklářského a keramického průmyslu, kde budou diskutovány aktuální problémy v průmyslu a školství.

Přejít na [webové stránky konference].

 

Dear colleagues,

Allow me to inform you that the Czech and Slovak Conference on Glass, scheduled for 12-13 November 2020 in Prague, has been postponed to 2022. I believe that the postponement, which was forced by external circumstances, will not cause any problems for anyone and will ultimately lead to a meeting that will satisfy all participants with its quality.

On behalf of the Conference Organizing Committee

Ondrej Gedeon

The Czech and Slovak Conference on Glass is a traditional conference aimed at facilitating social and professional meetings between members of the Czech Glass Society and Slovak Glass Society and others interested in glass. Within its professional programme, it will present the main directions of glass research and development and provide a platform for communication between glassmakers from both academia and industry. The conference will also include a joint programme with the Glass and Ceramics Industry Association to discuss current issues in industry and education.

Go to [the conference webside].