Členská schůze ČSS 2021

 

P O Z V Á N K A

na členskou volební schůzi České sklářské společnosti

dne 15. října 2021 od 10:00 hodin v sále č. 318 v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), Novotného lávka 5, Praha 1 – Staré Město

(jedná se o tzv. náhradní zasedání, neboť členská schůze ČSS sezvaná na 10. září 2021 nebyla usnášeníschopná) 

 PROGRAM

1. Zahájení členské schůze – předseda výboru ČSS Ing. Petr Beránek

 2. Volba návrhové a volební komise – prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

 3. Schválení programu předloženého návrhovou komisí – L. Koudelka

 4. Zpráva o činnosti ČSS za léta 2020–2021 a program na další období – P. Beránek

 5. Projednání a schválení zprávy o činnosti a programu na další období – L. Koudelka

 6. Zpráva o hospodaření za rok 2020 – Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.

 7. Zpráva revizní komise o hospodaření ČSS v roce 2020 – Ing. Tomáš Stloukal

 8. Projednání a schválení zprávy revizní komise – L. Koudelka

 9. Projednání a schválení zprávy o hospodaření za rok 2019 – L. Koudelka

10. Informace o hospodaření za 1.–3. čtvrtletí 2021 – M. Hlaveš

11. Vzetí informace o hospodaření v roce 2021 na vědomí – L. Koudelka

12. Tajná volba členů výboru a revizní komise ČSS

13. Vyhlášení volebních výsledků 

14. Pauza na zvolení předsedy a místopředsedy spolku novým předsednictvem

15. Vyhlášení výsledků volby

16. Různé

17. Schválení usnesení členské schůze

18. Jmenování Prof. Ing. Marka Lišky, DrSc., Dr.h.c. Čestným členem ČSS, poté jeho přednáška

19. Předání Sklářské ceny jejímu laureátovi za rok 2019 Ing. Petru Beránkovi, následně jeho přednáška

20. Ukončení členské schůze ČSS – předseda výboru

 

Upozornění: při zasedání je nutno dodržovat a kontrolovat mimořádná a ochranná opatření proti šíření nemoci covid-19 platná v době konání.

 

Ing. Petr Beránek, předseda výboru ČSS

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., organizační tajemník ČSS 

 

V Mělníku dne 10. 9. 2021