Členská schůze ČSS 2021, Praha / The Membership Election Meeting of the Czech Glass Society

 

Členská volební schůze České sklářské společnosti

se konala dne 15. října 2021 v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), Praha 1 (jednalo se o tzv. náhradní zasedání, neboť členská schůze ČSS sezvaná na 10. září 2021 nebyla usnášeníschopná) 

Přítomní členové ČSS tajnou volbou zvolili na období do příští volební schůze (2024) nový výbor a revizní komisi spolku. Předsedou ČSS zůstává Ing. Petr Beránek, místopředsedou prof. Ladislav Koudelka a vědeckým tajemníkem prof. Aleš Helebrant.

PDF icon ČSS_ČlenskáSchůze_2021_Zápis.pdf (54.38 KB)

The membership election meeting of the Czech Glass Society was held on 15 October 2021. 

The members of the Society elected by secret ballot a new committee of the Society for the period until 2024. The chairman of the Society remains Ing. Petr Beránek, Vice-Chairman Prof. Ladislav Koudelka and Scientific Secretary Prof. Aleš Helebrant.

 PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE ČSS

1. Zahájení členské schůze – předseda výboru ČSS Ing. Petr Beránek

 2. Volba návrhové a volební komise – prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

 3. Schválení programu předloženého návrhovou komisí – L. Koudelka

 4. Zpráva o činnosti ČSS za léta 2020–2021 a program na další období – P. Beránek

 5. Projednání a schválení zprávy o činnosti a programu na další období – L. Koudelka

 6. Zpráva o hospodaření za rok 2020 – Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.

 7. Zpráva revizní komise o hospodaření ČSS v roce 2020 – Ing. Tomáš Stloukal

 8. Projednání a schválení zprávy revizní komise – L. Koudelka

 9. Projednání a schválení zprávy o hospodaření za rok 2019 – L. Koudelka

10. Informace o hospodaření za 1.–3. čtvrtletí 2021 – M. Hlaveš

11. Vzetí informace o hospodaření v roce 2021 na vědomí – L. Koudelka

12. Tajná volba členů výboru a revizní komise ČSS

13. Vyhlášení volebních výsledků 

14. Pauza na zvolení předsedy a místopředsedy spolku novým předsednictvem

15. Vyhlášení výsledků volby

16. Různé

17. Schválení usnesení členské schůze

18. Jmenování Prof. Ing. Marka Lišky, DrSc., dr.h.c. Čestným členem ČSS, poté jeho přednáška

19. Předání Sklářské ceny jejímu laureátovi za rok 2019 Ing. Petru Beránkovi, následně jeho přednáška

20. Ukončení členské schůze ČSS – předseda výboru

 

Upozornění: při zasedání je nutno dodržovat a kontrolovat mimořádná a ochranná opatření proti šíření nemoci covid-19 platná v době konání.

 

Ing. Petr Beránek, předseda výboru ČSS

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., organizační tajemník ČSS 

 

V Mělníku dne 10. 9. 2021